Konkordato; 7101 sayılı yasa ile birlikte iflas ertelemesi müessesinin kaldırılması sonucu onun yerine getirilen, borçlu ve alacaklının karşılıklı anlaşarak  bir anlaşma varmaları veya borçlarının vadesi geldiği halde vadesinde ödeyememe riski altında bulunan borçlunun kendisine süre verilmesi ile iflastan kurtulması için öngörülen bir yasal düzenlemedir.

Konkordato talebinde bulunmak verilecek dosya ekinde olması gereken belgeler icra iflas kanunun 286. Maddesi belirlenmiştir. Bunlar;

1-Borçlunun menkul ve gayrimenkul mal varlığının durumunu, ödeme durumunu v.s bunları hangi kaynaklar ile yerine getirebileceği, borçlunun bütün kozlarını ortaya koyabileceği hususları ihtiva eden KONKORDATO ÖN PROJESİ,

2- Borçlunun mal varlığını gösteren belgeler, tacir ise; bilanço, gelir tablosu, mali veriler, nakit akım tablosu ve mal varlığının kayıtlı ve rayiç değerleri, alacak ve borçların vadeleri ile birlikte yer aldığı diğer mali tablolar

3-imtiyazlı alacaklılar varsa imtiyaz durumu ve miktarlarını gösterir mali tablo,

4-Borçlunun gerçek durumunu ortaya koyabilecek diğer tüm belge ve bilgiler,

5- 19.12.2018 tarih ve 30630 sayılı resmi gazete ile yayımlanan 7155 sayılı kanun 13. Maddesi gereğince Bağımsız Denetim kuruluşunca hazırlanan ve konkordato ön projesindeki teklifin gerçekliği hususunda MAKUL GÜVENCE veren DENETİM RAPORU.

Yukarıda sayılan bilgi ve belgelerin dava dilekçesine eklenmesi sureti ile konkordato için TİCARET MAHKEMESİNE müracaat edilebilir.

Konkordatonun Ticaret mahkemesince kabul edilmesi halinde geçici 3 aylık mühlet verilir ve  mahkemece borçlunun durumuna göre 1 veya 3 kişilik konkordato komiseri görevlendirebilir. 3 kişilik komiser olması durumunda komiserlerden 1 tanesinin bağımsız denetçi olma zorunluluğu bulunmaktadır (bknz;7155 sk.md.13)

Konkordato için verilen mühlet kararı mahkemece, Basın İlan Kurumu, tapu, vergi dairesi, Bankalar birliği v.s lüzumlu  görülen kurumlara bildirilir.

 

Konkordatonun asıl amacı finansal yapısı bozulan ancak süreç içerisinde borçlarını ödeyebilme ticari imkanı bulunan DÜRÜST borçlular için düzenlenmiştir.

Konkordato sürecinde borçlu ile alacaklılar arasında alacaklıların belirli bir çoğunluğunun kabul edeceği bir plan dahilinde borçların ödenmesi sağlanabilir. Burada alacaklılar ile borçlu arasında çeşitli anlaşmalar yapılabilir. Bazen borçların belirli bir vadede ödenmesi olabileceği  gibi bazen de borçlara faiz uygulanmaması şeklinde veya borçlunun mal varlığını alacaklılara terk etmesi şeklinde de gündeme gelebilir.

Konkordato için; Sermaye şirketleri, gerçek kişi mükellefler, şahıslar, dernekler başvurabilirler. Konkordatoya müracaat etmek için tacir olmak şart değildir.

Konkordatoda borçlunun tasarruf ehliyeti tamamen ortadan kalmaz devam eder ancak, işlemler konkordato komiserinin bilgisi dahilinde ve izni ile yürütülür. Ancak, konkordatonun  ilanından sonra borçlu, mallarını rehin edemez, taşınmaz mallarını satamaz, taşınmaz malları üzerinde mülkiyet hakkını kısıtlayıcı haklarlar oluşturamaz, mallarını bağışlayamaz rehin veremez.

Konkordato komiserinin geçici mühlet içinde raporunu mahkemeye sunması ve mahkemenin de konkordatonun başarılı olacağına kanaat getirmesi ile kesin mühlet hakkındaki kararını verir. Kesin mühlet süresi 1 yıldır.

Kesin Mühletin Sonuçlar:

1-Bu süre içinde 6183 sayılı yasa dahil tüm hiçbir takip yapılamaz ve başlamış olan tüm takipler durur.

2-İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz uygulanmaz ancak, imtiyazlı alacaklar için hacizli takip yapılabilir. Zaman aşımı süreleri işlemez.

3-Rehinli olmayan her türlü alacak faizi durur

4-Konkordatodan önce alacak devri ile ilgili yapılan bir sözleşme var ise ve bu hak konkordatodan sonra doğmuş ise hüküm ifade etmez.

5-Rehinli alacaklar ile ilgili takip yapılabilir ancak, rehin paraya çevrilemez.

6-Borçlu bu mühlet süresince komiserin izni ile bazı işlemleri yapabilir ancak, mahkemenin izni dışında rehin tesis edemez, kefil olamaz, işletme ve işletmeye dahil taşınmaz ve müştemilatı olan hiçbir şeyi devir edemez, ivasız tasarrufta bulunamaz…..

Daha güzel bir yıl ve konkordatosuz bir dönem temennisi ile…

 

S.M.M. Müşavir/Bağımsız Denetçi

Ahmet Faruk DAŞDEMİR